Dịch vụ Giao nhận hàng hóa là gì

Giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, là những hoạt động nằm trong khâu lưu thông hàng hóa, một khâu rất quan trọng gắn liền với sản xuất và tiêu thụ.

Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá.

Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác.

 

giao nhan hang hoa

Các ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ giao nhận hàng hóa:

Theo nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải, ban hành ngày 19/03/2001 (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký), các doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh sau đây có thể tham gia vào dịch vụ giao nhận hàng hoá ngoại thương:

1. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;

2. Dịch vụ môi giới hàng hải;

3. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;

4. Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển.

 

Tham khảo từ: websrv1.ctu.edu.vn/